Niniejszym uprzejmie informujemy, iż spółka komandytowa prowadząca działalność pod firmą SUNCODE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest w trakcie procedury przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpis przekształcenia planowany jest na dzień 15 grudnia 2022 roku. Z chwilą wpisu przekształcenia SUNCODE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. stanie się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i będzie prowadzić działalność pod firmą SUNCODE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z dyspozycją art. 553 kodeksu spółek handlowych spółce przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem.

Mając powyższe na uwadze, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem wpisu przekształcenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki podmiotu przekształcanego powstałe przed dniem przekształcenia i związane z zawartymi umowami.

W tym stanie rzeczy:
1. faktury realizowane od dnia 15 grudnia 2022 roku będą wystawiane przez spółkę i na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która posługiwać się będzie tymi samymi numerami NIP i REGON, którymi posługuje się obecnie spółka komandytowa przed przekształceniem; dodatkowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyska nowy numer KRS,
2. wszelkie uzgodnienia handlowe i finansowe pozostają w mocy i będą realizowane przez spółkę przekształconą (nie ma konieczności podpisania aneksów do umów zawartych przed dniem przekształcenia).

Przepraszamy za uciążliwości po Państwa stronie, powstałe w wyniku dokonywanych zmian ustrojowych i wyrażamy nadzieję na dalszy rozwój współpracy biznesowej.

Z poważaniem
Zarząd SUNCODE