System Plus Workflow dedykowany jest dużym i średnim przedsiębiorstwom, które w swojej działalności stawiają na optymalizację codziennej pracy. Elektroniczny system obiegu dokumentów nie tylko pozwala na szybki przepływ wszelkiej dokumentacji w przedsiębiorstwie, ale również oferuje dedykowane procesy zaprojektowane i wdrożone zgodnie z preferencjami Klientów. Jednym z nich jest proces zatwierdzania kredytu kupieckiego.

Projektem wdrożeniowym może zostać objęta pojedyncza siedziba przedsiębiorstwa bądź jego poszczególne spółki, w których to  funkcjonują zróżnicowane wytyczne dotyczące przyznawania kredytu kupieckiego. Wniosek w pierwszej kolejności tworzony jest przez pracownika działu sprzedaży. Wyzwalany jest on przez jedno ze zdarzeń: przyznanie limitu nowemu klientowi, zmiana limitu istniejącego klienta, przekroczenie limitu bądź monitoring klienta rozumiany jako odświeżenie limitu w związku ze zbliżającym się terminem ważności jego obowiązywania. Uruchomienie procesu  następuje ręcznie, przez upoważnionego do tego działania użytkownika.  W etapie tym użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia formatki opisującej wniosek o przyznanie lub zmianę kredytu kupieckiego oraz podłączenie wymaganych dokumentów.

Następnie przełożony użytkownika wnioskującego o zmianę lub przyznanie kredytu kupieckiego podejmuje decyzję o akceptacji lub odrzuceniu wniosku. Decyzję swą opiera on o informacje zawarte w formatce oraz w załączonych dokumentach. Odrzucenie wniosku kończy proces, a wnioskujący  zostaje o tym poinformowany odpowiednim komunikatem.  Akceptacja wniosku powoduje przekazanie go do pracownika działu windykacji, który to ocenia kompletność danych i podłączonych dokumentów przez wnioskującego. Na podstawie wnioskowanej kwoty limitu kredytu kupieckiego decyduje on o dodatkowo wymaganych dokumentach i przekazuje prośbę do wnioskującego o uzupełnienie tych danych i dokumentów. W przypadku, gdy wnioskujący dostarczy wszystkie dokumenty i dane, pracownik windykacji ocenia kontrahenta pod względem ryzyka finansowego oraz opracowuje w zewnętrznej aplikacji raport oceny klienta, który to podłącza do procesu. Następnie kierownik działu windykacji akceptuje raport, nanosi zmiany bądź zleca dokonanie zmian cofając go do pracownika działu windykacji.

Po zweryfikowaniu poprawności raportu  wydaje opinie na jego temat. Raport zostaje zaakceptowany przez kierownika działu windykacji, po czym wniosek podlega dalszej ocenie w spółce. Kolejnym etapem jest wstępna akceptacja wniosku o przyznanie limitu kredytu kupieckiego przez członka zarządu. Ma on możliwość samodzielnej akceptacji wniosku oraz kolektywnej z innym członkiem zarządu w zależności od wartości wniosku. Ma on również możliwość przekazania wniosku do innego członka zarządu. Po uzyskaniu wymaganych akceptacji zarządu kierownik działu windykacji opiniuje procesowany wniosek. Etap ten nie występuje w przypadku, gdy proces dotyczy poziomu spółki. Osoba wykonująca zadanie ma prawo wskazać osobę z zarządu, która powinna zaakceptować wniosek na ostatnim kroku. Zarząd na poziomie całego przedsiębiorstwa podejmuje decyzję w sprawie przyznania limitu. Wnioskujący, dział windykacji oraz kierownik działu windykacji są informowani o zdarzeniu w postaci email. Tym samym proces zatwierdzania kredytu kupieckiego zostaje zakończony.

Jeśli wniosek o kredyt kupiecki ma charakter jednorazowy wówczas przewiduje się zastosowanie uproszczonej procedury, której efektem jest skracanie czasu podejmowania decyzji, w pozostałych przypadkach proces przebiega ścieżką standardową. Wniosek może zostać odrzucony na kilku poziomach podejmowania decyzji. Decyzja pozytywna w kwestii przyznania kredytu kupieckiego w określonej wysokości skutkować będzie przepisaniem tych danych do systemu ERP.

Dzięki wykorzystaniu systemu Plus Workflow do zatwierdzania kredytu kupieckiego wszystkie dane są automatycznie weryfikowane, co pozwala uniknąć wszelkich pomyłek dotyczących wysokości kredytów. Dedykowany proces pozwala na usprawnienie pracy zarówno w poszczególnych spółkach, jak i całym przedsiębiorstwie.