Czy zarządzanie kapitałem ludzkim stanie się wiodącym
obszarem alokacji budżetów?

Systemy workflow kojarzone są przede wszystkim z procesami zakupu, a w szczególności
procesem akceptacji zapotrzebowań i zamówień oraz powiązanym z nimi procesem rejestracji i
akceptacji faktur zakupu. Z badań przeprowadzonych przez Suncode wynika, że jest to
dominujący obszar, w którym przedsiębiorstwa decydują się na wdrożenie systemów klasy BPM.
Drugim takim obszarem jest administracja obejmująca ewidencję korespondencji przychodzącej i
wychodzącej, rejestrację umów z kontrahentami, dystrybucję decyzji zarządów czy też
archiwizację dokumentów wewnętrznych.

W perspektywie ostatnich kilku kat udział tych dwóch obszarów w wartości budżetów
przeznaczanych przez przedsiębiorstwa na implementację systemów obiegu dokumentów
maleje. Zyskuje natomiast obszar obejmujący procesy związane z zarządzaniem kadrami. Wzrost
zainteresowania realizacją procesów kadrowych w systemach workflow wynika przede
wszystkich z liberalizacji przepisów prawa oraz dążenia do ograniczania pracochłonności, a co za
tym idzie również kosztów związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Nie bez znaczenia jest
również ograniczony dostęp do wysokiej klasy specjalistów.

Narzędziem wpierającym przedsiębiorstwa w zakresie optymalizacji i automatyzacji procesów
związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim oraz pozwalającym na archiwizację i
przechowywanie dokumentów pracowniczych jest system Plus Workflow. Rozwiązanie to jest
najczęściej wykorzystywane w przedstawionych poniżej obszarach.

Rekrutacja i zatrudnianie pracowników – system Plus Workflow pozwala na realizację procesów
związanych z zatrudnianiem nowych pracowników począwszy od zgłoszenia zapotrzebowania na
stworzenie nowego stanowiska pracy, kończąc na przyjęciu pracownika do pracy potwierdzonego
skompletowaną kartą obiegową. W zakresie rekrutacji i zatrudniania pracowników system Plus
Workflow obejmuje:

 • wnioskowanie o stworzenie nowego stanowiska pracy,
 • wnioskowanie o zatrudnienie nowego pracownika,
 • archiwizacja aplikacji kandydatów – dokumentów CV i listów motywacyjnych,
 • rozmowy kwalifikacyjne na dane stanowisko,
 • zatrudnianie pracownika – obsługa karty obiegowej i podpisanie umowy z nowym pracownikiem.

Rozwój zawodowy pracowników – funkcjonalności systemu Plus Workflow pozwalają na wsparcie
procesów związanych z kształtowaniem ścieżki rozwoju pracowniczego. System w tym zakresie
pozwala na:

 • wnioskowanie o udział w szkoleniu lub delegowanie na szkolenie,
 • planowanie szkoleń ocenę szkoleń zarówno przez uczestnika szkolenia, jak również jego
 • przełożonego,
 • wytyczanie celów do realizacji przez poszczególnych pracowników,
 • ocenę stopnia realizacji ustalonych celów na dany okres.

Ewidencja nieobecności pracowników – informacja o nieobecnościach pracowników oraz
planowanie nieobecności jest jednym z kluczowych czynników decydujących o sprawności
realizacji bieżących działań w organizacji. System Plus Workflow jest narzędziem pozwalającym
na gromadzenie danych o wszystkich rodzajach nieobecności oraz prezentację tych informacji w
formie graficznej dla pracowników i ich przełożonych. System ten pozwala między innymi na
ewidencję takich nieobecności jak:

 • wyjścia z pracy – planowane i nieplanowane,
 • zwolnienia lekarskie,
 • urlopy – w przypadku urlopów system wspiera proces wnioskowani i akacji urlopu,
 • delegacje.

Dzięki integracji z modułami kadrowymi systemów ERP informacje o nieobecnościach są
wykorzystywane do obliczania płac.
Rozliczenia z pracownikami – system Plus Workflow wspiera przedsiębiorstwa również w
zakresie rozliczeń z pracownikami ograniczając pracochłonność takich działań jak:

 • wnioskowanie i rozliczanie zaliczek,
 • delegowanie pracowników w podróż służbową i rozliczanie podróży,
 • wnioskowanie i naliczanie premii pracowniczych.

Archiwizacja dokumentów pracowniczych – dokumenty pracownicze gromadzone są zapisywane
przez system Plus Workflow w bezpiecznym repozytorium dokumentów. System dba o spójność
gromadzonej dokumentacji pracowniczej z wymaganiami wynikającymi z kodeksu pracy
klasyfikując dokumenty w kategorie A, B lub C.

System zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi Plus Workflow, w świetle badań i
obserwowanych działań obecnych klientów Suncode, będzie coraz częściej wykorzystywany w
obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Przedsiębiorstwa coraz częściej zwracają uwagę na
optymalizację i ograniczenie pracochłonności działań operacyjnych w tym obszarze przy
wykorzystaniu platformy Plus Workflow.