System Plus Workflow wspomaga przedsiębiorstwa w optymalizacji procesów biznesowych. Zarządzanie zasobami ludzkimi stanowi istotny element działalności każdej firmy. Dzięki systemowi oferowanemu przez Suncode zapewnienie odpowiedniej liczny wykwalifikowanych pracowników staje się łatwiejsze. Służą ku temu dwa procesy: zgłaszanie zapotrzebowania na pracownika oraz proces rozmów kwalifikacyjnych.

ZGŁASZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKA

Pierwszym etapem procesu jest złożenie zapotrzebowania na pracownika. Składającym zapotrzebowanie jest zwykle kierownik danego działu bądź inna przypisana do wykonywania tego zadania osoba. Wykonawca zadania wskazuje wymagania stawiane potencjalnemu kandydatowi na pracownika. Po wypełnieniu formularza zawierającego wymagania dotyczące kandydata, proces trafia do akceptacji zapotrzebowania – zazwyczaj osobą akceptującą jest bezpośredni przełożony wnioskującego. Osoba wskazana jako akceptujący jest wykonawcą dalszego etapu procesu. Zapoznaje się ona ze złożonym zapotrzebowaniem na pracownika. Na tym etapie zapotrzebowanie może zostać zaakceptowane, co skutkuje przesłaniem zapotrzebowania do działu kadr lub odrzucone, w wyniku czego proces zgłaszania zapotrzebowania zostaje ukończony. W przypadku wątpliwości, akceptujący może cofnąć wniosek do zgłaszającego zapotrzebowanie. Po uzyskaniu akceptacji zadanie trafia do działu kadr – osób uprawnionych do obsługi zapotrzebowań na pracownika. Podjęcie zadania przez jedną z osób powoduje zniknięcie zadania ze skrzynki pozostałych odbiorców zadania. W przypadku pomyłkowego podjęcia zadania, użytkownik może przekazać zadanie do innej osoby. Na tym etapie wykonawca zadania zapoznaje się z wymaganiami postawionymi przez wnioskującego, a po zapoznaniu się z nimi  wskazuje w tabeli kandydatów na pracownika osoby będące potencjalnymi kandydatami na dane stanowisko. Pracownik działu kadr zaproponowanych kandydatów przesyła do osoby zgłaszającej zapotrzebowanie, po czym wnioskujący zapoznaje się z zaproponowanymi kandydatami. Po zapoznaniu się ze wszystkimi zaproponowanymi kandydatami, przekazuje proces ponownie do działu kadr z informacją o akceptacji lub jej braku przy wybranych kandydatach.

PROCES ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Proces rozmów rekrutacyjnych może zostać utworzony automatycznie z procesu zgłaszania zapotrzebowania na pracownika. Pracownik działu kadr ma za zadanie umówić rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem wcześniej wskazanym przez składającego zapotrzebowanie, a następnie przekazać proces do etapu przeprowadzenia rozmowy w wybranym kandydatem. W przypadku braku zainteresowania ze strony kandydata proces może na tym etapie zostać zakończony. Jeżeli wybrany kandydat wykaże zainteresowanie i stawi się na rozmowie kwalifikacyjnej, składający zapotrzebowanie przeprowadza rozmowę rekrutacyjną i dokonuje oceny kandydata. Na jej podstawie podejmuje decyzję o odrzuceniu bądź zatrudnieniu potencjalnego pracownika. Dział kadr tym samym ma podstawę do poinformowania kandydata o decyzji dotyczącej jego zatrudnienia. W przypadku gdy decyzja jest pozytywna, zobowiązany jest on do skompletowania niezbędnej dokumentacji do zatrudnienia pracownika. Decyzja negatywna pozwala na dalsze poszukiwania właściwego kandydata bądź anulowanie procesu.

System Plus Workflow przechowuje wszystkie dane o potencjalnych kandydatach i zatrudnionych pracownikach. Pozwala on na kontrolę terminów trwania umów, ważności badań pracowników i innych istotnych dla pracodawcy terminów. Dzięki archiwizacji wszystkie dokumenty przechowywane są w jednym miejscu, a teczki pracownicze są uporządkowane i przejrzyste.