Każde ogłoszenie o pracę zawiera takie informacje jak opis stanowiska – zakres obowiązków i wymagane umiejętności. Nic dziwnego, jako że wszyscy zleceniodawcy mają zdefiniowane oczekiwania, które powinien spełniać potencjalny kandydat, aby w sposób umiejętny wykonywać powierzone obowiązki. Nie wszystkie informacje i kompetencje można jednak w pełni zweryfikować przed zatrudnieniem nowego pracownika. Z tego też względu pracodawcy niejednokrotnie decydują się na wprowadzenie okresowej oceny pracownika, która pozwala sprawdzić, czy ten odpowiednio wywiązuje się ze swoich zadań. Ocena ta może mieć wpływ na wiele aspektów, takich jak wyznaczanie dalszej ścieżki rozwoju, czy przyznawanie premii i bonusów.

Prawidłowo wdrożony system do okresowej oceny pracownika ma niebagatelny wpływ na efektywność i jakość pracy. Dodatkowo pozwala na bieżące monitorowanie postępów pracowników, a co za tym idzie odpowiednie zarządzanie i wspieranie rozwoju zawodowego kadry.

Okresowa ocena pracownika z systemem Plus Workflow

W celu prawidłowego przeprowadzenia oceny pracowniczej niezbędne jest ustalenie klarownych kryteriów oceniania – ocenie mogą podlegać np. terminowość, znajomość języka obcego, samodzielność, kreatywność czy praca w zespole. Wszystko jednak zależy od pracodawcy oraz piastowanego stanowiska. Po uzgodnieniu wszystkich aspektów oceny i ich akceptacji, zarówno przez przełożonego, jak i pracownika, można wprowadzić informacje do systemu.

W Plus Workflow ustalane są między innymi: udział procentowy wag pomiędzy poszczególnymi kompetencjami a celami, kompetencje podlegające ocenie, jak również cele z określeniem ich jednostkowych wag i terminów realizacji.

Co istotne, system na bieżąco monitoruje, na jakim etapie realizacji znajdują się poszczególne cele i informuje pracownika o zbliżających się terminach ich zakończenia. Użytkownik systemu może zawnioskować o przesunięcie terminu wykonania danego celu lub jego usunięcie. Jest on w tym przypadku zobowiązany do podania uzasadnienia wniosku, który następnie jest przesyłany do przełożonego celem akceptacji.

Po upływie wyznaczonego terminu na realizację powierzonych celów system generuje arkusz oceny, który zostaje przesłany dwutorowo zarówno do pracodawcy, jak i pracownika. Na tym etapie obie strony mają możliwość zapoznania się z arkuszem oraz dodania ewentualnych uwag i komentarzy. Dopiero po zaakceptowaniu i zaopiniowaniu arkusza przez obie strony, przełożony i pracownik mogą zobaczyć swoje oceny, aby przygotować się do rozmowy oceniającej. Zaproszenie na rozmowę zostaje wysłane przez pracodawcę w systemie Plus Workflow. Jest on zobowiązany do wskazania konkretnej daty i godziny spotkania, jak również miejsca lub formy (stacjonarnie, telefonicznie, przez komunikator internetowy).

Kolejnym etapem w procesie okresowej oceny pracownika jest przeprowadzenie rozmowy oceniającej, która ma na celu wypracowanie finalnej wersji oceny. Po zakończonym spotkaniu przełożony określa wynik rozmowy. W przypadku zgodnego wypracowania oceny jest ona przesyłana do akceptacji pracownika, a w razie rozbieżności, przełożony może przesłać ocenę do konsultacji swojego przełożonego lub innej osoby odpowiedzialnej.

Warto zaznaczyć, że na ocenę końcową mają również wpływ czas zatrudnienia oraz absencje, które obliczane są automatycznie przez system Plus Workflow na podstawie wprowadzonych danych.

Wdrożenie systemu Plus Workflow do oceny okresowej pracownika niesie za sobą wiele korzyści, takich jak:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości systemu Plus Workflow już dziś napisz do nas sprzedaz@suncode.pl lub zadzwoń + 48 (61) 8200-449. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.